Gör E45 säker – nu! Det är mycket bråttom

De 14 kommunerna i Fyrbodals kommunförbund är nu eniga i att sträckan Vänersborg - Mellerud måste prioriteras så att en utbyggnad till mötesfri väg kan ske så snart som möjligt.

ANNONS
|

E45 mellan Vänersborg och Mellerud är en trafikintensiv sträcka med höga olyckstal. Förra året omkom två personer på vägen och flera skadades. I år kan vi skönja samma utveckling.

Trots detta prioriteras den inte hos Trafikverket i den nationella infrastrukturplanen. De 14 kommunerna i Fyrbodal är nu eniga i att sträckan måste prioriteras så att en utbyggnad till mötesfri väg kan ske så snart som möjligt.

E45 är den största och mest trafikintensiva vägen i Dalsland. Den är genomfart för all trafik från Värmland och främst då från Karlstad som ska söderut till Göteborg och Malmö. Under höst- och sportloven ökar trafiken markant på grund av fjällturismen. Sträckan är vidare en viktig transportled för ambulanser från Åmål, Bengtsfors och Dals Ed till Näl i Trollhättan.

Sedan 2003 har flera vägavsnitt mellan Mellerud och Åmål byggts om, senast Ånimskog-Tösse.

Den södra delen av Dalslandssträckan, sträckan Vänersborg-Mellerud, är ett vägavsnitt med begränsad framkomlighet och med mycket tung godstrafik och även en hel del långsamtgående fordon.

Nuvarande vägavsnitt består i stort av enfiliga körfält utan mitträcken. Stora delar av vägsträckan, främst avsnitten mellan Frändefors-Mellerud, består av smala körfält med liten eller obefintlig vägren. Vägen utgörs här också av många kurvor med dålig sikt vilket gör det svårt och farligt med omkörningar.

Inte förvånande har vägens trafikfarliga skick resulterat i mängder med olyckor de senaste åren. 18 mötesolyckor har skett sedan 2010, varav fyra dödsolyckor.

Totalt handlar det om 119 olyckor sedan 2010 (Strada). Olyckorna är utspridda relativt jämnt över hela vägsträckan. Förra året skedde två dödsolyckor på denna sträcka vilket det året motsvarade en procent av landets alla dödsolyckor.

Majoriteten av olyckorna har varit singelolyckor. Näst flest förekommande olyckor har varit upphinnandeolyckor där fordonet kört in bakifrån i ett annat fordon. Detta oftast på grund av kraftig inbromsning vid exempelvis vänstersvängar.

Vi vill öka tryggheten för alla trafikanter, både skyddade och oskyddade, genom att bygga ut E45 till en säkrare väg. Detta också för att uppfylla nollvisionen som riksdagen klubbade 1997 om att ingen människa ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. En utbyggd E45 kommer att öka trafiksäkerheten avsevärt jämfört med rådande situation.

Till detta kommer också att trafikflödet väntas öka enligt Trafikverkets prognos, både när det gäller personbilar och tyngre godstrafik. Fram till 2040 förväntas personbilarna bli 12 procent fler och lastbilarna 52 procent fler. Tittar man på årsdygnsstatistiken 2018-2020 handlar det om cirka 11 000 fordon på den södra delen av sträckan (Rössebovägen-Gestadvägen) till runt 6 000 fordon i den norra delen (Brålanda-Mellerud). När det gäller tung trafik handlar det om 800-1 100 fordon per dygn beroende på vägsträcka.

Förvånande är att mycket lite trafikåtgärder har skett på vägsträckan trots olycksstatistiken. Dessutom ingår E45 i det nationella vägnätet och har stor betydelse för nationell och regional tillgänglighet.

Detta visar sig inte minst i Trafikverkets senaste utredning där man satt upp en rad projektmål och rekommenderade åtgärder för att höja trafiksäkerheten på E45. E45 finns dessutom med som exempel i Trafikverkets egna förslag om vägar som ännu inte är mötesfria.

En utbyggnad behöver komma till stånd så fort som möjligt, inte bara för att minska olyckorna. Ovissheten kring den nya sträckningens placering håller samtidigt tillbaka kommunal planering.

Trafikverkets utredning från 2020 öppnar för nya lösningar vilket försvårar kommunernas planering. Detta innebär en mycket stor osäkerhet bland annat för företagare som funderar på att investera.

Vi kommuner i Fyrbodal uppmanar nu Trafikverket att prioritera E45. Gör E45 säker! Det är bråttom.

Peter Eriksson

ordförande Fyrbodals kommunalförbund

Liselotte Fröjd

vice ordförande Fyrbodals kommunalförbund

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund